Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti inováciou výroby Karton.sk, s. r. o.“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
Karton.sk, s.r.o.
Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza

Miesto realizácie:
Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza

Opis projektu:
Implementáciou novej technológie s označením automatická linka na vysekávanie kartónu do výrobného procesu spoločnosti sa zabezpečí inovácia procesu výroby obalov

Nenávratný finančný príspevok: 199 080 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

download
Záznam z prieskumu trhu
download
Výzva na predkladanie ponúk
download
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
download
Príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy
download
Príloha č. 3 Vzor čestného vyhlásenia

Projekt „Inovácia výrobného procesu Karton.sk, s.r.o.“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
Karton.sk, s.r.o.
Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza

Miesto realizácie:
Prievidza

Opis projektu:
Implementáciou novej technológie s označením automatická jednobodová lepička do výrobného procesu našej spoločnosti sa inovuje proces lepenia a skladania

Nenávratný finančný príspevok: 65 497,41 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Projekt „Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Karon.sk, s.r.o.“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
Karton.sk, s.r.o.
Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza

Miesto realizácie:
Karton.sk, s.r.o.
Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza

Opis projektu:
Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Predmetom realizácie predkladaného projektu je inštalácia fotovoltického zariadenia o celkovom výkone 100,28 kWe.

Nenávratný finančný príspevok: 50 262,91 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

download
Záznam z prieskumu trhu

Karton.sk, s. r. o.
Severná ulica 2529/37, 971 01 Prievidza
Priemyselný park východ I.
+421 (0) 46 542 56 54
+421 (0) 917 113 712
 info@karton.sk